دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۶ سه شنبه ۸ فروردين
English
خبر
دانشجو: آرش ابجد پور استاد راهنما: دکتر سیروس آقانجفی

 

 

 

 

 

دفاعیه رساله دکتری

 

 

دانشجو:    

آرش ابجد پور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع رساله:      

تحلیل معادله انتقال حرارت تابشی در هندسه های پیچیده با شرایط مرزی دیفیوز خاکستری با استفاده از شبکه های بی سازمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اساتید ممتحن

 

 

 

اساتید راهنما

 

 

دکتر علی

اشرفی زاده

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

دکتر سیروس آقا نجفی

 

 

دکتر علی

کشاورز ولیان

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

-

 

 

دکتر محمد حسن

رحیمیان

-

 

 

 

 

دکتر سیامک

کاظم زاده

-

 

استاد مشاور

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مکان ارائه:

زمان ارائه:

ساعت:

 

 

اتاق سمینار دکتری

هشتم تیرماه 1395

ساعت 10:30

 

 

 

 

 

 

 

 

234
موضوع رساله: تحلیل معادله انتقال حرارت تابشی در هندسه های پیچیده با شرایط مرزی دیفیوز خاکستری با استفاده از شبکه های بی سازمان
دانشجو: آرش ابجد پور      استاد راهنما: دکتر سیروس آقانجفی
1395/04/01
پایان
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |K. N. Toosi University.