دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۶ سه شنبه ۸ فروردين
English
خبر
دانشجو: محمدرضا جهاني استاد راهنما: دكتر سيروس آقانجفي

 

 

 

 

 

پايان نامه كارشناسي ارشد

 

 

دانشجو:                                             

محمدرضا جهاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع پايان نامه:

بهينه سازي اگزرژي در كلتور خورشيدي سهموي خطي با سيال عامل آب و نانوذره توسط الگوريتم تجمعي ذرات (PSO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اساتيد ممتحن

 

اساتيد راهنما

 

 

دكتر آزاده

شهيديان

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

دكتر سيروس آقانجفي

 

 

دكتر صادق

صديقي

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استاد مشاور

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكان ارائه:

زمان ارائه:

ساعت:

 

 

طبقه اول واحد سمعي بصري

دوشنبه 16 اسفند ماه 95

ساعت 13:45

 

 

 

 

 

 

 

 

192
موضوع پايان نامه: بهينه سازي اگزرژي در كلتور خورشيدي سهموي خطي با سيال عامل آب و نانوذره توسط الگوريتم تجمعي ذرات (PSO)
دانشجو: محمدرضا جهاني     استاد راهنما: دكتر سيروس آقانجفي
1395/12/16
پایان
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |K. N. Toosi University.