دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۶ سه شنبه ۸ فروردين
English
خبر
دانشجو: علي سعيدي استاد راهنما: دكتر محمدرضا خليلي

 

 

 

 

 

دفاعيه رساله دكتري

 

 

دانشجو:    

علي سعيدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع رساله:      

مشخصه يابي استاتيكي و ارتعاشاتي كامپوزيت هاي پليمري تقويت شده با سيم هاي كوتاه حافظه دار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اساتيد ممتحن

 

 

 

اساتيد راهنما

 

 

دكتر علي اصغر

جعفري

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

دكتر محمدرضا خليلي

 

 

دكتر علي

شكوه فر

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

-

 

 

دكتر محمود

مهرداد شكريه

-

 

 

 

 

دكتر مجتبي

صديقي

-

 

استاد مشاور

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكان ارائه:

زمان ارائه:

ساعت:

 

 

اتاق سمينار (ط پنجم)

يكشنبه 17 مردادماه 1395

ساعت 17

 

 

 

 

 

 

 

 

198
موضوع رساله: مشخصه يابي استاتيكي و ارتعاشاتي كامپوزيت هاي پليمري تقويت شده با سيم هاي كوتاه حافظه دار
دانشجو: علي سعيدي     استاد راهنما: دكتر محمدرضا خليلي
1395/06/02
پایان
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |K. N. Toosi University.