دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۶ سه شنبه ۸ فروردين
English
خبر
دانشجو: علی اکبر حسین جانی استاد راهنما: دکتر علی اشرفی زاده

 

 

 

 

 

دفاعیه رساله دکتری

 

 

دانشجو:    

علی اکبر حسینجانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع رساله:      

توسعه و بکارگیری روش مرز مستغرق در حل جریان و انتقال حرارت حول اجسام صلب متحرک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اساتید ممتحن

 

 

 

اساتید راهنما

 

 

دکتر مهرزاد

شمس

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

دکتر علی اشرفی زاده

 

 

دکتر علی

کشاورز ولیان

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

-

 

 

دکتر مسعود

دربندی

دانشگاه صنعتی شریف

 

 

 

 

دکتر احمدرضا

پیشه ور

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

استاد مشاور

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مکان ارائه:

زمان ارائه:

ساعت:

 

 

طبقه پنجم دانشکده

سه شنبه 18 خرداد ماه 1395

ساعت 10 صبح

 

 

 

 

 

 

 

 

176
موضوع رساله: توسعه و بکار گیری روش مرز مستغرق در حل جریان و انتقال حرارت حول اجسام صلب متحرک
دانشجو: علی اکبر حسین جانی     استاد راهنما: دکتر علی اشرفی زاده
1395/03/30
پایان
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |K. N. Toosi University.